مدیریت زمان چیست؟

بسیاری از ما تصور می‌کنیم مدیریت زمان یعنی کنترل و در اختیار گرفتن زمانی که داریم. اگر شما هم چنین برداشتی از مدیریت زمان دارید، زمان آن رسیده است دیدگاه بهتری نسبت به این شاخه اساسی از بهبود فردی پیدا کنید.

ادامه خواندن مدیریت زمان چیست؟